RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW

Zgodnie z art. 13 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest P.U.H. SM-AGRO Sławomir Matkowski.
2) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem danych na podstawie stosownych umów powierzenia.
3) Administrator oświadcza i zapewnia, że stosowane przez niego środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa procesom przetwarzania danych osobowych odpowiadają wymaganiom określonym w RODO, w szczególności postanowieniom art. 32 RODO.
4) Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu realizacji świadczonych przez Administratora usług.
5) Państwa dane osobowe będą przechowywane w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego) oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, przepisów prawa podatkowego czy innych praw w tym zakresie.
6) W związku z przetwarzaniem danych osobowych mają Państwo prawo:

a) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania (zgodnie zart. 15 i 16 RODO),
b) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 17 i 18 RODO),
c) wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych  (zgodnie z art. 21 RODO),
d) przenoszenia danych osobowych (zgodnie z art. 20 RODO),
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony DanychOsobowych.

7) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych w wymaganym zakresie może skutkować brakiem możliwości usług, realizowania zleceń przez Administratora.